Riktlinjer för oljeavskiljare

Mål
Minska mängden olja i våra vattendrag genom att:

Öka kunskapen om oljeavskiljare (funktion, skötsel, kontroll m.m.)
Ta fram förslag till gemensamma riktlinjer för oljeavskiljare
Målgrupp: Tillsynsmyndigheter

Tidplan
feb - juni       Sammanställa förslag till vägledning och riktlinjer
                     Remiss till kontaktpersoner
sem
aug - nov      Presentation av framtagna material och utbildning om oljeavskiljare
dec               Utvärdering av projekt och avslutning

Aktuellt - mars 2021
Arbete med att ta fram en vägledning med riktlinjer pågår enligt plan.

Uppdragsbeskrivning i verksamhetsplanen 

Riktlinjer gällande oljeavskiljare - Handledningsprojekt
Oljeavskiljare förekommer i många verksamheter där tillsyn sker. Målet för projektet är att få kunskap om oljeavskiljarens funktion. Genom tillsyn se till att oljeavskiljaren uppfyller dagens krav på rening, provtagning, egenkontroll, utsläppspunkt m.m. För att få en enhetlig bedömning med likartade krav tas gemensamma riktlinjer fram. Dessa ska gälla både befintliga verksamheter och nyinstallationer, med syftet att i första hand vara ett stöd för inspektörer men även vara till nytta för verksamhetsutövare, projektörer, konsulter och fastighetsägare.
Miljösamverkan Sverige har inget material framtaget, men flera kommuner har material man kan utgå ifrån för att begränsa arbetsinsatsen.

Arbetsgrupp
Kajsa Högström, Oskarshamns kommun

Christian Karlsson, Hultsfred/Vimmerby kommuner

Annika Söderholm, Västerviks kommun

Hanna Tapper, Emmaboda kommun