• Tidigare projekt
  • Avlopp
  • Enskilda avlopp - när är infiltrationen inte längre godkänd ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt? 2017

Enskilda avlopp - när är infiltrationen inte längre godkänd ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt? 2017

 

Mål
Bättre samsyn, vägledning och stöd i bedömningen av bristfälliga enskilda avlopp

Tidplan

jan - maj          Checklista och vägledning tas fram. Bygger på HaVs vägledning och NVs lista
maj - juni         Test av checklista. Remiss till kontaktpersoner
12-14 sep        Studieresa till Gotland
dec                  Checklista och diskussionsunderlag klara

Resultat

Checklista för kontroll av befintliga enskilda avlopp  Sparas på datorn och fylls i digitalt!

Diskussionsunderlag

Arbetsgrupp

Mats Kvist, Mörbylånga kommun
Pernilla Landin, Torsås kommun
Anneli Viberg, Region Gotland
Johan Wegenke, Borgholms kommun
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost

Uppdrag

Enskilda avlopp- när är infiltrationen inte längre godkänd ur miljösynpunkt?
Ta fram gemensamt bedömningsunderlag och riktlinjer för att kontrollera att infiltrationer reducerar kväve, fosfor och BOD enligt ställda miljökrav.
Handledningsprojekt. Idag har vi miljötillsynen på enskilda avlopp och infiltrationer men i praktiken kan vi endast undersöka om tekniken fungerar. Vi kan se om fördelningsgrunden utloppsrör till infiltrationen ligger under vattennivån eller över. Ligger den över kan vi konstatera att infiltrationen troligtvis inte fungerar rent tekniskt, då vattnet inte rinner vidare ut i infiltrationen. Men mer kan vi inte undersöka. Skulle vi sätta ett provtagningsrör i infiltrationen är risken att vi inte får fram något vatten och vi kan inte säkerställa hur långt avloppsvattnet har renats i sin väg ner till grundvattnet. De anläggningar vi tänker på i första hand är infiltrationsanläggningar anlagda 80-90 tal, flera av anläggningarna saknar tillstånd och detta innebär att vi inte vet hur anläggningen ser ut eller på vilket djup de ligger. Sedan 2006 skriver vi tidsbegränsade tillstånd för avloppsanläggningar och detta innebär att vi måste kunna följa upp anläggningarnas miljönytta, men hur?