• Om Miljösamverkan Sydost

Miljösamverkan Sydost

karta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljösamverkan Sydost samordnar tillsynsmyndigheterna i Kalmar län och Gotlands län inom miljö, livsmedel och hälsoskydd. Verksamheten har pågått sedan 2003 och stöds ekonomiskt av samtliga kommuner i båda länen, Länsstyrelsen i Gotlands och Kalmar län samt Kommunförbundet i Kalmar län.

Bakgrunden till vår samverkan är att miljö, livsmedels- och hälsoskyddshandläggarnas arbetsområde växer medan resurserna i bästa fall förblir desamma. Miljöbalkens syfte att tillförsäkra alla invånare och kommande generationer en hälsosam och god miljö kräver att tillsynsmyndigheterna i länen samverkar. Att samverka på regional nivå ger många vinster i form av ökad kunskap, utbyte av erfarenheter samt en effektivare och enhetligare handläggning av ärenden.

Vi arbetar med att:

  • Ta fram informationsmaterial- och underlagsmaterial i olika aktuella frågor
  • Utarbeta handledningar för tillsyn
  • Anordna gemensamma informations- och tillsynskampanjer
  • Fånga upp och lyfta fram olika initiativ som tas runt om i länet, på miljökontor, hos länsstyrelsen, regionförbund och andra aktörer
  • Anordna kurser och seminarier

Styrgrupp
Verksamheten leds av en styrgrupp, som har det övergripande ansvaret över projektet (bl.a. verksamhetsplan, budget, återkoppling till verksamheten). I styrgruppen finns representanter från kommunerna, länsstyrelserna och Kommunförbundet.

Minnesanteckningar från styrgruppens sammanträden

Referensgrupp
En referensgrupp - tillsynsvägledningsgruppen, - fungerar både som referensgrupp till länsstyrelsens tillsynsvägledning och till själva verksamheten. I gruppen ingår representanter från samtliga kommuner, länsstyrelserna och Kommunförbundet.

Minnesanteckningar från tillsynsvägledningsgruppens sammanträden

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelser:

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2023
Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsplan 2022
   
Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2021
Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse för kopiering 2021
Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2020 för kopiering

 

Information om Miljösamverkan Sydost till dig som är nyanställd

Information Projektledare Karen Jensen, tel 0480-456707