Miljösamverkan Sydost

kartaMiljösamverkan Sydost är en verksamhet för samverkan mellan handläggare i Kalmar län och Gotlands län inom olika miljö-, livsmedels- och hälsoskyddsområden. Verksamheten har pågått sedan 2003 och stöds ekonomiskt av samtliga kommuner i båda länen, Länsstyrelsen i Gotlands och Kalmar län samt Kommunförbundet i Kalmar län.

Bakgrunden till vår samverkan är att miljö, livsmedels- och hälsoskyddshandläggarnas arbetsområde växer medan resurserna i bästa fall förblir desamma. Miljöbalkens syfte att tillförsäkra alla invånare och kommande generationer en hälsosam och god miljö kräver att tillsynsmyndigheterna i länen samverkar. Att samverka på regional nivå ger många vinster i form av ökad kunskap, utbyte av erfarenheter samt en effektivare och enhetligare handläggning av ärenden.

Vi arbetar med att:

  • Ta fram informationsmaterial- och underlagsmaterial i olika aktuella frågor
  • Utarbeta handledningar för tillsyn
  • Anordna gemensamma informations- och tillsynskampanjer
  • Fånga upp och lyfta fram olika initiativ som tas runt om i länet, på miljökontor, hos länsstyrelsen, regionförbund och andra aktörer
  • Anordna kurser och seminarier

Styrgrupp
Verksamheten leds av en styrgrupp, som har det övergripande ansvaret över projektet (bl.a. verksamhetsplan, budget, återkoppling till verksamheten). I styrgruppen finns representanter från kommunerna, länsstyrelserna och Regionförbundet.

Minnesanteckningar från styrgruppens sammanträden

Referensgrupp
En referensgrupp - tillsynsvägledningsgruppen, - fungerar både som referensgrupp till länsstyrelsens tillsynsvägledning och till själva verksamheten. I gruppen ingår representanter från samtliga kommuner, länsstyrelserna och Regionförbundet.

Minnesanteckningar från tillsynsvägledningsgruppens sammanträden

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelser:

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2019
Verksamhetsplan 2018

 

Verksamhetsberättelse 2013 

 

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2017
   

 

Information om Miljösamverkan Sydost till dig som är nyanställd

Information Projektledare Karen Jensen, tel 0480-456707