Projekt & Rapporter

  Livsmedel

  Temadagar och    
  utbildningar

  Miljöinformation
  till företag

  Små avlopp -
  Diplomerade
  entreprenörer

  Om Miljösamverkan
  Sydost

  Länkar

  Kontakta oss
karta Miljösamverkan Sydost

Miljösamverkan Sydost är en verksamhet för samverkan mellan handläggare i Kalmar län och Gotlands län inom olika miljö-, livsmedels- och hälsoskyddsområden.
Verksamheten har pågått sedan 2003 och stöds ekonomiskt av samtliga kommuner i båda länen, Länsstyrelsen i Gotlands och Kalmar län samt Regionförbundet i Kalmar län.

Bakgrunden till vår samverkan är att miljö, livsmedels- och hälsoskyddshandläggarnas arbetsområde växer medan resurserna i bästa fall förblir desamma. Miljöbalkens syfte att tillförsäkra alla invånare och kommande generationer en hälsosam och god miljö kräver att tillsynsmyndigheterna i länen samverkar. Att samverka på regional nivå ger många vinster i form av ökad kunskap, utbyte av erfarenheter samt en effektivare och enhetligare handläggning av ärenden.

Vi arbetar med att:

  • Ta fram informationsmaterial- och underlagsmaterial i olika aktuella frågor
  • Utarbeta handledningar för tillsyn
  • Anordna gemensamma informations- och tillsynskampanjer
  • Fånga upp och lyfta fram olika initiativ som tas runt om i länet, på miljökontor, hos länsstyrelsen, regionförbund och andra aktörer
  • Anordna kurser och seminarier

Styrgrupp
Verksamheten leds av en styrgrupp, som har det övergripande ansvaret över projektet (bl.a. verksamhetsplan, budget, återkoppling till verksamheten). I styrgruppen finns representanter från kommunerna, länsstyrelserna och Regionförbundet.

Minnesanteckningar från styrgruppens sammanträden

Referensgrupp
En referensgrupp - tillsynsvägledningsgruppen, - fungerar både som referensgrupp till länsstyrelsens tillsynsvägledning och till själva verksamheten. I gruppen ingår representanter från samtliga kommuner, länsstyrelserna och Regionförbundet.

Minnesanteckningar från tillsynsvägledningsgruppens sammanträden

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelser:

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014
Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012

Information om Miljösamverkan Sydost till dig som är nyanställd (pdf)

Information
Projektledare Karen Jensen, tel 0480-44 83 80
karen.jensen@kalmar.regionforbund.se

Miljösamverkan Sydost
c/o Regionförbundet i Kalmar län, Box 762, 391 27 Kalmar, Tel. 0480-44 83 80