Information till företag

 

 

Härunder finns en sammanställning över de broschyrer/inspektionsunderlag som tagits fram till företagare för att underlätta livsmedelshanteringen och miljöarbetet. Här finns också aktuella länkar till myndigheter och liknande.

Observera att gällande lagstiftning kan ha ändrats sedan informationen togs fram!

LIVSMEDEL

Broschyrer

 

Informationsmaterial om risker med hantering av rått kött

Broschyr om riskerna med hantering av rått kött
2020

Hur ska livsmedel märkas?  
Information om regelverket 2019

Kort information om såser och röror
2017

Viktig information om maten du äter - ett kontrollprojekt om livsmedelsinformation i Kalmar län och Region Gotland 2015 (pdf)
Beskrivning av projektresultat samt information om livsmedelsinformation.

Redlighet på restauranger i Kalmar län och Region Gotland 2013 (pdf) 
Beskrivning av projektresultatet samt information om skyddade beteckningar på livsmedel.

Minska matavfallet (pdf) 
2011 Tips för minskning av matavfall

 

Länkar

Ackrediterade laboratorium dricksvatten

Ackrediterade laboratorium livsmedel

Livsmedelsverkets hemsida riktat till livsmedelsföretagare

 

MILJÖ

Avloppsreningsverk (pdf) 
2010 Inspektionsunderlag som även kan användas som egenkontroll av större avloppsreningsverk

Dagvatten
2018 Tips och checklista för att skydda dagvattnet

Dagvatten (pdf) 
2005 Tips för skydd av dagvatten

Egenkontroll
2016 Inspektionsunderlag för tillsyn av verksamheters egenkontroll

Energi (pdf) 
2009 Egenkontroll av energianvändning.

Farligt avfall (pdf)   Ny och uppdaterad
2021 Fördjupning av vad som gäller om farligt avfall

Fosfor i lantbruket
2018 Inspektionsunderlag för miskad fosforläckage.

Förorenad mark (pdf) 
2011 Frågeunderlag som togs fram för att underlätta klassningen av förorenad mark.

Kemikalier (pdf) 
2009 Inspektionsunderlag som även kan användas som egenkontroll av kemikalier.

Legionella (pdf)
2020 Information till fastighetsägare om legionella i bostäder

Minska matavfallet (pdf) 
2011 Tips för minskning av matavfall

Riskbedömning
2017 Hjälp med att utforma en riskbedömning med mall 

Rivningsavfall (pdf) 
2017 Information om rivningsavfall - 2:utgåva

Spara vatten
2020 Checklista till företag som vill se över sin vattenförbrukning

Schaktmassor (pdf)
2015 Informationsblad om gällande regelverk

Tips för företagets miljöarbete - Färg (pdf) 
2012 En sammanfattning av lagar inom miljöbalken för företag med mindre miljöpåverkan.

Verksamhetsavfall (pdf) 
2012 Information om hur verksamhetens avfall kan sorteras.

Vindkraft (pdf) 
2013 Stöd för egenkontroll för vindkraft