• Projekt 2022

Luftkvalitet vid skolor och förskolor

Aktuellt

Maj 2022 - Arbete pågår med att ta fram checklistor och genomföra temadagen

Mål

Öka kunskapen om utomhusluften på skolor och förskolor hos miljöhandläggare och andra berörda

Tidplan

mars - okt      Checklistor tas fram

9 juni              Temadag "Luftkvalitet vid skolor och förskolor"

okt                   Presentation av checklistor

dec                   Utvärdering

Resultat

Projektuppdrag

En nyligen publicerad studie visar på att luftkvalitén vid många förskolor är sämre än vad som anges som etappmål i miljömålet ”Frisk luft”.
Barn och ungdomar är i regel är känsligare för luftföroreningar jämfört med vuxna. Det är därför extra viktigt att det finns
en god luftkvalitet där barn och unga vistas varaktigt. Skolor och förskolor är exempel på sådana miljöer. Projektet bör ge
svar på vilka faktorer som är viktigt att tänka på i samband med lokalisering av nya skolor/förskolor samt vad som kan göras
vid befintliga verksamheter för att förbättra luftkvaliteten. Vilket underlag behövs för att försäkra sig om att det är en god luftkvalitet vid verksamheterna?  


Arbetsgrupp

Helena Karlsson, Mörbylånga kommun
Malin Lindström, Mönsterås kommun
Niklas Rane, Region Gotland