Legionella i bostäder

Mål

Minska och förebygga antalet legionellafall i bostäder
Öka kunskapen om legionella hos handläggare och alla som äger bostäder

Projektplan

Mars - juni Informationsmaterial om legionella sammanställs.
Planering av utbildning
Övning förberedds
Aug - dec Remiss av informationsmaterial
v. 40-41  Digital utbildning legionella
Frågor från utbildning tas upp på teams möte
Ev. justering av infomaterial
Våren 2021 Övning genomförs, ej digital

 
Aktuellt

September 2020 - Framtagna underlag är nu ute på remiss framtill den 18 september.

Arbetsgrupp

Maria Eidrup - Kalmar kommun
Tina Danielsson - Region Kalmar
Malin Lindström - Mönsterås kommun
Kristin Pettersson och Mikael Jönsson - Emmaboda kommun

Uppdrag

Tillsynsprojekt, miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”         
Legionella i bostäder – information till fastighetsägare och rutiner vid legionellafall.

1.Ta fram information till fastighetsägare (flerbostadshus) om hur de kan förebygga legionella.

2.Ta fram handläggningsrutiner för inspektörerna att följa när sjukdom har konstaterats. När detta händer är det ofta bråttom och många instanser är inblandade. Det vi förväntas hantera är: kontakter med smittskyddsläkaren, fastighetsägaren, laboratorier, patienten eller dennes anhöriga med flera. Snabb information ut till övriga boende i fastigheten. Snabbt bestämma var/när/hur/vilka prover som behöver tas. Överväga smittspårning på annat ställe än i bostaden (badhus, arbete, kyltorn etc.). Eventuellt andra omedelbara saneringsåtgärder. Om fastighetsägaren inte är samarbetsvillig måste beslut tas för snabb handläggning. Eventuellt behöver vi även ha svar till journalister. Uppföljning i flera omgångar.