Legionella i bostäder

Mål

Minska och förebygga antalet legionellafall i bostäder

Öka kunskapen om legionella hos handläggare och alla som äger bostäder

Projektplan

mars - juni         Informationsmaterial om legionella sammanställs. 
                          Övning planeras och förberedds

aug - dec           Remiss av informationsmaterial
                          v. 40-41  Utbildning legionella
                          v. 43       Övning legionella
                          Ev. justering av infomaterial

Aktuellt

Mars 2020 - Arbetsgruppen har nu tagit fram en projektplan och har börjat arbetet.

Arbetsgrupp
Maria Eidrup - Kalmar kommun
Tina Danielsson - Region Kalmar
Malin Lindström - Mönsterås kommun
Kristin Pettersson - Emmaboda kommun

Uppdrag

Tillsynsprojekt, miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”         
Legionella i bostäder – information till fastighetsägare och rutiner vid legionellafall.

1.Ta fram information till fastighetsägare (flerbostadshus) om hur de kan förebygga legionella.

2.Ta fram handläggningsrutiner för inspektörerna att följa när sjukdom har konstaterats. När detta händer är det ofta bråttom och många instanser är inblandade. Det vi förväntas hantera är: kontakter med smittskyddsläkaren, fastighetsägaren, laboratorier, patienten eller dennes anhöriga med flera. Snabb information ut till övriga boende i fastigheten. Snabbt bestämma var/när/hur/vilka prover som behöver tas. Överväga smittspårning på annat ställe än i bostaden (badhus, arbete, kyltorn etc.). Eventuellt andra omedelbara saneringsåtgärder. Om fastighetsägaren inte är samarbetsvillig måste beslut tas för snabb handläggning. Eventuellt behöver vi även ha svar till journalister. Uppföljning i flera omgångar.