Legionella i bostäder

 

Mål

Minska och förebygga antalet legionellafall i bostäder
Öka kunskapen om legionella hos handläggare och alla som äger bostäder

Projektplan

Mars - juni Informationsmaterial om legionella sammanställs.
Planering av utbildning
Övning förberedds
Aug - dec

Remiss av informationsmaterial
22 oktober - Teams möte med projektets kontaktpersoner
Ev. justering av infomaterial
Informationsmaterialet klart

Våren 2021 Utbildningsdag legionella
Övning genomförs, ej digital

 
Aktuellt

Juni 2021 - Arbetsgruppen tar nu en längre paus framtill hösten 2021 där vi igen träffas
för att avgöra om vi kan genomföra övningen på plats. Vi kommer även att undersöka möjligheten att  genomföra utbildningen om legionella i bostäder. 

Underlag 

Checklista om legionella i bostäder till handläggare

Broschyr om legionella till fastighetsägare, digital utgåva

Broschyr om legionella till fastighetsägare, utskriftsversion

Mall för information om legionella till hyresgäster

Inspektionsunderlag med fokus på legionella i bostäder, digital utgåva

Inspektionsunderlag med fokus på legionella i bostäder, utskriftsversion

Arbetsgrupp

Maria Eidrup - Kalmar kommun
Tina Danielsson - Region Kalmar
Malin Lindström - Mönsterås kommun
Kristin Pettersson och Mikael Jönsson - Emmaboda kommun

Uppdrag

Tillsynsprojekt, miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”         
Legionella i bostäder – information till fastighetsägare och rutiner vid legionellafall.

1.Ta fram information till fastighetsägare (flerbostadshus) om hur de kan förebygga legionella.

2.Ta fram handläggningsrutiner för inspektörerna att följa när sjukdom har konstaterats. När detta händer är det ofta bråttom och många instanser är inblandade. Det vi förväntas hantera är: kontakter med smittskyddsläkaren, fastighetsägaren, laboratorier, patienten eller dennes anhöriga med flera. Snabb information ut till övriga boende i fastigheten. Snabbt bestämma var/när/hur/vilka prover som behöver tas. Överväga smittspårning på annat ställe än i bostaden (badhus, arbete, kyltorn etc.). Eventuellt andra omedelbara saneringsåtgärder. Om fastighetsägaren inte är samarbetsvillig måste beslut tas för snabb handläggning. Eventuellt behöver vi även ha svar till journalister. Uppföljning i flera omgångar.