Projekt & Rapporter

  Livsmedel

  Temadagar och    
  utbildningar

  Miljöinformation
  till företag

  Små avlopp -
  Diplomerade
  entreprenörer

  Om Miljösamverkan
  Sydost

  Länkar

  Kontakta oss
Miljösamverkan Sydost

Miljösamverkan Sydost samordnar tillsynsmyndigheterna inom miljö-, livsmedel och hälsoskyddsområdena i Gotlands och Kalmar län. Tillsynsmyndigheterna finns i länens kommuner och på länsstyrelserna.

Samverkan sker genom att driva olika projekt inom våra arbetsområden samt genomföra valda utbildnings- och temadagar.

Härunder finns alla aktuella och avslutade projekt. För att få fram informationsmaterial, rapporter, inspektionsunderlag m.m. klicka på projektnamnet!
 

Projekt 2014  
Dricksvattenanläggningar  
Miljötillsyn på lantbruk  
Miljöbalken i detaljplanprocessen  
Tillsyn på mindre kommunala "reningsverk" som biodammar och infiltrationer  
Föreslagna projekt 2015
Den nya informationsförordningen (livsmedel)
Branschspecifika rutiner och riskbedömningar (tillsynsprojekt)
Buller (hälsoskyddsprojekt)
Förorenade massor
Genomförda projekt 2003 - 2013
Avfallshantering vid företag »  2004 - Reviderad avfallsbroschyr 2012
Avfallshantering på livsmedelsanläggningar/företag 2011
Cisterner - förslag till gemensam information (pdf) »  2003
Egenkontroll »  2003
Energitillsyn  2009
Energi- och transportfrågor i tillsynen » 2007
Enskilda avlopp » 2003
Entreprenörsutbildning, enskilda nya avlopp »  2005
Förbättrad recipientkontroll genom ett ökad deltagande 2012 - 2013
Dagvatten och gatuslam » 2005
Djurhållning nära tätbebyggelse   2009
Farligt avfall »  2006 - Reviderad broschyr 2012
Förebyggande av olyckor på företag/ Riskbedömningar för företag » 2005
Förorenade massor »  2003
Informationsprojekt 2010
Inomhusmiljö på skolor och förskolor » 2005
Inventering av förorenade områden inom pågående verksamhet 2011
Kemikalier på företag  2009
Livsmedelsprojekt: Intervjuteknik vid offentlig tillsyn  2012
MIFO fas 2 och Tillsyn gamla deponier, 2010-2013
Miljömålstillsyn 2008
Miljötillsyn vid lantbruk » 2007
Redlighet ute i livsmedelsverksamheterna 2013
Rivningsavfallspolicy » 2007
Rutiner för olyckor »  2004
Samverkan i Sydost och Blekinge, miljö
Socialfondsprojekt
2010-2011
Tillsyn på små verksamheter 2012
Tillsyn avloppsreningsverk 2010
Tillsyn och prövning av bekämpningsmedelanvändning i vattenskyddsområde 2013
Utbildning av gräventreprenörer 2008
Vattendirektivet 2011
Vindkraft - Samsyn kring etablering och tillsyn 2013
Ökad medvetenhet och kunskap om enskilda dricksvattenbrunnar 2012

 
   
Miljösamverkan Sydost
c/o Regionförbundet i Kalmar län, Box 762, 391 27 Kalmar, Tel. 0480-44 83 80