Förorenade massor 2015

-ett informationsprojekt 2015

Mål:

Höja kompetensen om förorenade massor hos handläggare samt hos kommunala bolag/förvaltningar som hanterar dessa massor

Nationellt miljökvalitetsmål: Giftfri miljö

Resultat:

Informationsblad om schaktmassor

Vägledning för handläggare gällande massor

Exempel på mall för anmälan av schaktmassor/avfall för anläggningsändamål (Miljösamverkan Västerbotten)

Potentiellt förorenade områden, anvinsningar för webbGIS.
Gå in på www.lansstyrelsen.se\Kalmar -  Under texten Regionala karttjänster gå in på Länsstyrelsen Kalmar länsfakta. Markera Länsfakta Kalmar län  och sedan Miljö och klimat. För att se potentiellt förorenade områden markera ”LST potentiellt förorenade områden”. Det finns även information om vattenskyddsområden och regionallt viktiga dricksvattenresurser.

Projektplan:

mars - okt    En sammanfattning av vägledningar om
                    förorenade massor arbetas fram. Målgrupp:
                    Miljöhandläggare

mars - okt    En informationsbroschyr om hanteringen av
                    förorenade schaktmassor tas fram. Målgrupp:
                    Verksamhetsutövare som hanterar förorenade
                    schaktmassor

maj              Remiss av material

6 nov           Handläggning av rena och förorenade massor.

18 nov         Masshantering enligt Miljöbalkens krav.

dec              Vägledning och informationsbroschyr klara

Projektbeskrivning i verksamhetsplanen:

Hur kan vi tillsammans i våra län jobba med schaktmassor som är förorenade i någon omfattning som uppkommer vid schakt i olika sammanhang? Frågan är aktuell och vi tror att det finns en hel del att göra på detta område. Hur ser vi till att förorenade schaktmassor inte sprids okontrollerat? Kan vi ha en samlad strategi hur vi arbetar med dessa frågor i länen? Kanske dags att damma av det material vi har från 2003. Miljösamverkan Skåne har nyligen kommit ut med handledning när det gäller schaktmassor, Miljösamverkan Västra Götaland har också en del.

Arbetsgrupp:
Magdalena Andersson, Mörbylånga kommun
Therese Andersson, Nybro kommun
Sabine Fell, Länsstyrelsen i Kalmar län
Eva M Larsson, Västerviks kommun
Lill Ljunggren, Länsstyrelsen i Kalmar län
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost